Regulamin WTZ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

Siedziba:

Nowa Wola 89,   16 – 050 Michałowo, 
powiat: Białostocki, woj. podlaskie.

FUNDACJA NOWA WOLA  

REGON 361609595   NIP 9662097724

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej „Warsztatem” działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz. U. z 2011  Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U., Nr 63, poz. 587/
 1. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 2. Warsztat realizowany będzie z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności zgłoszonych uczestników, po opracowaniu indywidualnego planu działania dla każdego z nich.

II.   Prawa i obowiązki uczestnika Warsztatu 

 1. Uczestnik Warsztatu ma prawo do:
  – właściwej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji  i terapii;
  – pełnego dostępu do wszelkich możliwych form terapii;
  – korzystania z różnych form zajęć ponadprogramowych;
  – zgłaszania swoich uwag i wniosków dotyczących działalności Warsztatu;
  – brania czynnego udziału w życiu społecznym poprzez udział w pracy samorządu warsztatowego;
  – brania udziału w posiedzeniach Rady Programowej zajmującej się oceną jego postępów rehabilitacyjnych;
  – otrzymywania comiesięcznie środków w ramach treningu ekonomicznego (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej) według zasad określonych niniejszym regulaminem.
 2. Uczestnicy Warsztatu mają obowiązek:
  –  regularnie uczęszczać na zajęcia;
  –  przestrzegać obowiązujących godzin zajęć;
  –  brać czynny udział w realizacji swego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii;
  –  wykonywać polecenia osób prowadzących zajęcia oraz polecenia członków Rady Programowej;
  –  dbać o powierzony sprzęt i mienie Warsztatu;
  –  przestrzegać zasad higieny osobistej, czystości na stanowisku pracy oraz we wszystkich obiektach Warsztatu;
  –  przestrzegać zasad bhp;
  –  z szacunkiem odnosić się do kadry i innych uczestników Warsztatu;
  –  udzielać w razie potrzeby niezbędnej pomocy swoim koleżankom i kolegom.
   

III .  Sposób ustalania wysokości środków wypłacanych uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania tymi środkami.

 Regulamin przyznawania środków treningu ekonomicznego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

 1.  W ramach procesu terapeutycznego uczestników Warsztatu prowadzony jest
              trening ekonomiczny w zakresie określonym w indywidualnym programie
              rehabilitacji i terapii.
 2. Uczestnik Warsztatu, który w ramach indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
   bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki  finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za
  pracę.
 3. Średnią miesięczną wysokość środków finansowych z treningu ekonomicznego oraz  ich przeznaczenie dla każdego uczestnika w danym roku kalendarzowym ustala Rada
   Programowa Warsztatu. Kwota ta może zostać podwyższona lub obniżona
    w zależności od wyników Miesięcznej oceny zaangażowania  uczestnika w zajęciach,
    która jest sporządzana na specjalnym druku przez Opiekuna Pracowni/terapeuty
   prowadzącego w porozumieniu z innymi członkami Rady Programowej
    prowadzącymi zajęcia terapeutyczne z danym uczestnikiem i zatwierdzana przez
     Kierownika Warsztatu – Przewodniczącego Rady Programowej.

       4.  Środki finansowe z treningu ekonomicznego mogą być wydatkowane na zakup
            towarów i usług, biletów do kina, teatru, na koncert, wystawę, itp., spłatę rat
            zaciągniętych pożyczek, opłatę składek członkowskich w organizacjach
            pozarządowych i na inne ważne cele indywidualne wskazane przez uczestnika
            i uzgodnione z Opiekunem Pracowni/terapeutą prowadzącym i Kierownikiem
            Warsztatu oraz mogą stanowić formę oszczędzania na określony cel. Jeśli uczestnik
            nie jest w stanie sam wskazać swoich potrzeb i podjąć decyzji, szczegółowy sposób
            wykorzystania tych środków określają wspólnie Kierownik Warsztatu i Opiekun
            Pracowni/terapeuta prowadzący  lub inny pracownik merytoryczny Warsztatu
            wskazany przez Kierownika w porozumieniu z rodzicem lub prawnym opiekunem
            uczestnika.

        5. Wypłata środków finansowych i ich przekazanie na realizację treningu
             ekonomicznego w Warsztacie zostaje  udokumentowana w formie miesięcznych list  

           potwierdzonych podpisami uczestników lub potwierdzeniem instruktora

         (w przypadku osób  o niskim poziomie samodzielności, które nie potrafią podpisać się).
             Wypłata środków następuje w miesiącu, za który przyznano te środki.
        6. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków
             przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzi instruktor pracowni
        

III A    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, środki pieniężne przysługują uczestnikowi, który na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji bierze udział w treningu ekonomicznym. 

 1. Gospodarowanie pieniędzmi odbywa się samodzielnie lub pod nadzorem rodziców, instruktora terapii zajęciowej.
 2. Wysokość wypłacanych środków uwarunkowana jest comiesięczną oceną uczestnika przez instruktora terapii zajęciowej prowadzącego daną pracownię.
 3. Podstawową kwotę wysokości treningu ekonomicznego ustala Rada Programowa
 4. Za nieobecność usprawiedliwioną wypłaca się 70 % należnego kieszonkowego (w zaokrągleniu do pełnych złotych)
 5. Oceny wg skali 0-5 pkt  dokonuje instruktor pracowni w następujących pozycjach:
  a.     zaangażowanie w realizowanej rehabilitacji;
  b.     uzyskiwane efekty;
  c.     stosunek do otoczenia, współpraca w grupie, pielęgnacja i higiena osobista

d.  przestrzeganie zasad regulaminu

 1. Kierownik Warsztatu po konsultacji z Radą Programową ma prawo do weryfikacji oceny przedłożonej przez instruktora terapii zajęciowej.
 2. Uczestnik otrzymuje:
  100 % kwoty, gdy uzyska od 16 do 20 pkt
  75 % kwoty, gdy uzyska od 11 do 15 pkt
  50 % kwoty, gdy uzyska od 0 do 10 pkt
 3. Za okres nieusprawiedliwionej nieobecności środki pieniężne nie przysługują.
 4. Nieobecności usprawiedliwia instruktor terapii zajęciowej prowadzący daną pracownię na podstawie rozmowy z uczestnikiem, rozmowy z rodzicem lub opiekunem prawnym lub zwolnienia lekarskiego

IV .  Organizacja pracy i zajęć.

 1. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30 – 15.30, z możliwością przenoszenia zajęć, w miarę potrzeby na godziny popołudniowe oraz na dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 3. Uczestnikami Warsztatu są 32 osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
 4. Rekrutację przeprowadza Rada Programowa Warsztatu
 5. Podmiot prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.
 6. Radę Programową stanowią:
  a.  instruktorzy terapii zajęciowej;
  b.  specjalista ds. rehabilitacji
  c.  psycholog;
  d.  kierownik Warsztatu.
 7. Rada programowa dokonuje pierwszej kompleksowej oceny realizacji IPR uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w zakresie, o którym mowa w ust. 5, nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w WTZ. Rada programowa co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
   

a) podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
 

b) potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;
 

c) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
 

* pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
 

* okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
 

* okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa

 1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej w pięcioosobowych  

grupach w następujących pracowniach:
        a. Gospodarstwa Domowego,

        b. Artystycznej

        c. Krawieckiej

        d. Multimedialnej

        e. Ogrodniczo- Bukieciarskiej

        f. Technicznej

 1. W Warsztacie prowadzi się zajęcia uzupełniające w zakresie psychologii i   rehabilitacji (kinezyterapii)
 2. W Warsztacie mogą działać koła zainteresowań i być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie placówki i poza nią.

11 . Zajęcia w pracowniach prowadzone są zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii opracowanymi przez Radę Programową Warsztatu. Programy te są w miarę potrzeby weryfikowane po każdorazowej półrocznej ocenie indywidualnych efektów rehabilitacji. Indywidualny program rehabilitacji określa:

a. formy rehabilitacji
b.  zakres rehabilitacji
c.  metody i zakres nauki umiejętności
d. formy współpracy z rodziną lub opiekunami
e. planowane efekty rehabilitacji
f. osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji
 
                      

V .  Sposób dowozu uczestników do Warsztatu

Uczestnicy Warsztatu dowożeni są na zajęcia rehabilitacyjne samochodami, należącymi do Fundacji Nowa Wola. Dotyczy to tylko tych uczestników, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie docierać na zajęcia oraz nie mogą być dowożeni przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 
 

VI .   Obowiązki kierownika Warsztatu
 
 
Za prawidłowy proces prowadzonej rehabilitacji i za funkcjonowanie placówki odpowiada kierownik Warsztatu, do którego szczególnych obowiązków należy:
     a.  zapewnienie odpowiednich warunków pracy;
     b.  koordynacja pracy Rady Programowej;
     c.  egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników  i uczestników Warsztatu.
     d.  prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji 

     e. gospodarowanie środkami finansowymi i powierzonym mieniem

     f.  planowanie:
–  rozkładu zajęć w Warsztacie;
–  przerw wakacyjnych uczestników Warsztatu
–  urlopów pracowników.

VII . Obowiązki Pracowników Warsztatu

Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatu należy:

 1. Sumienna i prawidłowa realizacja zadań określonych w indywidualnych zakresach obowiązków.
 2. Przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, ustalonego w Warsztacie porządku oraz ogólnie obowiązujących norm etycznych.
 3. Ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 4. Rozpoznawanie potrzeb i aspiracji uczestników Warsztatu oraz osiągnięć techniki zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.
 5. Współdziałanie z Kierownikiem Warsztatu przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
 6. Dbanie o mienie Warsztatu.

VII A. Indywidualne zakresy czynności pracowników opracowuje i zatwierdza Kierownik Warsztatu
Określają one:

 1. Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków.
 2. Przyznane kompetencje.
 3. Podporządkowanie służbowe.
 4. Zastępstwo w czasie nieobecności.
 5. Zobowiązanie do protokolarnego przekazania dokumentacji prowadzonych spraw      w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

VII B. Pracownik Warsztatu prowadzący pracownię ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Warsztatu.
 2. Sporządzać diagnozę funkcjonalną uczestników.
 3. Przeprowadzać wywiady w środowisku rodzinnym uczestnika.
 4. Współdziałać z Kierownikiem Warsztatu przy opracowywaniu projektów indywidualnych programów rehabilitacji i terapii, ktore zatwierdza Rada Programowa
 5. Sumiennie realizować indywidualne programy rehabilitacji i terapii.
 6. Prowadzić indywidualny zeszyt obserwacji dla każdego uczestnika w grupie terapeutycznej  i zamieszczać w nim adnotacje dotyczące bieżących obserwacji procesu rehabilitacji oraz informacje o współpracy z rodzinami z uwzględnieniem daty i czasu trwania kontaktów, formy kontaktów i oceny współpracy.
 7. Przeprowadzania Miesięcznej oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach.
 8. Uczestniczyć w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacji i terapii oraz rocznych i kompleksowych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii
  w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu.
 9. Utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodzicami lub opiekunami uczestników.

VIII . Sprzedaż produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu

Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu rehabilitacji i terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

IX . Współpraca ze środowiskiem

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami ochrony  zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

X . Postanowienia końcowe

Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.