Plan Działalności WTZ

PLAN DZIAŁALNOŚCI
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

Nowa Wola 89  16 – 050 Michałowo

Fundacja Nowa Wola

1. Założenia ogólne

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Uczestnicy warsztatów dotknięci są m.in. schorzeniami: psychicznymi, umysłowymi, neurologicznymi, narządu ruchu, głosu, mowy i narządu słuchu.
  1. Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63 poz. 587).

2.Cel działania

 • WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
 • Uwzględniając rodzaje niepełnosprawności i potrzeby przedstawionych kandydatów na uczestników w warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie, , kinezyterapii, fizykoterapii, usprawniania mowy.
 • W pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

3. Zajęcia w Warsztacie

 • Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy mozliwośc rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umięjetności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 • Ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życia codziennego.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej.
 • Wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach.
 • Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej.
 • Rozwój zainteresowań oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
 • Przygotowanie do pełnienia roli obywatela i pracownika.
 • Trening umiejętności zachowań społecznych:
  • trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
  • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
  • trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
  • trening w zakresie edukacji seksualnej,
  • trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
  • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
  • trening przygotowania do podjęcia pracy.

4. Oczekiwane efekty

 • Podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie wiary we własną wartość i przydatność społeczną, rozwijanie wrażliwości na los innych ludzi, obycie towarzyskie.
 • Podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej.
 • Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej, obniżenie napięć psychoruchowych i nauczenie odreagowywania tych napięć.
 • Zwiększenie wrażliwości na piękno otaczającego świata i nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac użytkowych i artystycznych.
 • Zwiększenie samodyscypliny, punktualności, odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości oraz terminowego jej kończenia.
 • Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.
 • Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Poznanie i zrozumienie roli zadań społecznych i zawodowych – wypełnianie ról społecznych.

5. Formy organizacyjne realizacji zadań

            Organizowanie zajęć podnoszących:

 • samodzielność,
 • zaradność,
 • niezależność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • przystosowanie do życia codziennego,
 • przystosowanie do pracy,
 • aktywność zawodową.

            Działania Warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się

w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom. Uspołecznianie to obejmuje takie obszary jak: samodzielność, odpowiedzialność, rozwój zainteresowań, rozwój umiejętności komunikacyjnych i kontaktów interpersonalnych, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, budowa wizerunku własnej osoby i poszukiwanie dróg samorealizacji.

6. Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy

 1. Pracownia Gospodarstwa Domowego
 • Nauczenie przygotowania różnego typu potraw.
 • Nauczenie pojęć i posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi. Przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę
  w kuchni.
 • Nauczenie dbania o czystość i estetykę mieszkania i jego otoczenia.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami do utrzymania czystości. Przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie dbania o czystość osobistą i posiadanej odzieży.
 • Nauczenie dekorowania wnętrz mieszkalnych i umiejętności wykonywania przedmiotów artystycznych zdobiących dom.
 • Nauka obsługiwania sprzętu radio-video-telewizyjnego.
 • Nauczenie rozróżniania i hodowania roślin doniczkowych i ogrodowych.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.

Wartość terapeutyczna:

 • Wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania różnego typu potraw i korzystania
  z przepisów kulinarnych.
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami domowymi.
 • Wyrobienie nawyku dbania o czystość i higienę w kuchni.
 • Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów, poprawienie samoobsługi w zakresie ubierania się i higieny osobistej.
 • Nauczenie właściwego dbania o rośliny doniczkowe i ogrodowe.
 • Rozwijanie poczucia smaku i estetyki.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do przyrody, uwypuklenie wrażliwości na piękno
  i świat natury, uświadomienie konieczności dbania o środowisko.
 • Uświadomienie upływu czasu, kształtowanie stosunków przestrzennych.
 • Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, usprawnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samo-dzielności.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.

2. Pracownia Artystyczna

 • Poznanie różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego, które wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokową i wzrokowo-ruchową.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów do plastyki i rękodzieła artystycznego.
 • Nauczenie prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych
  z różnego typu materiałów.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych.
 • Poznanie narzędzi służących do wykonywania prac plastycznych, bezpieczne ich stosowanie i utrzymywanie w stanie sprawności.
 • Poznanie właściwości różnych materiałów.
 • Nauczenie możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów, w tym projektowania  komputerowego.
 • Przyuczenie do obsługi kserokopiarki.

Wartość terapeutyczna:

 • Poznanie różnych technik wyrazu artystycznego, rozwijanie poczucia smaku
  i estetyki.
 • Poznanie właściwości różnych materiałów (np. papier, skóra, glina, itp.).
 • Usprawnienie czynności manualnych rąk i palców, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 • Rozwój wyobraźni i wrażliwości na piękno, możliwość wyrażenia ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykony-waną pracę.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.

              3. Pracownia Krawiecka

 • Nauczenie wykonywania prostego szycia ręcznego i mechanicznego.
 • Nauczenie dziergania wzorów dziewiarskich i wykonywania wzorów hafciarskich
  i tkackich.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów dziewiarskich, hafciarskich, tkackich
  i krawieckich.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych.
 • Poznanie i stosowanie narzędzi służących do wykonywania prac krawieckich, dziewiarskich, hafciarskich i tkackich.
 • Pokazanie możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów.
 • Przyuczenie uczestników do obsługi kserokopiarki.
 • Nauczenie wykonywania obrazów haftowanych i z naklejanej włóczki oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków i kart okolicznościowych wykonanych techniką szycia, dziergania, tkania i haftowania.

Wartość terapeutyczna:

 • Poznanie różnych technik dziewiarskich, hafciarskich, tkackich i krawieckich.
 • Rozwijanie poczucia smaku i estetyki.
 • Usprawnienie czynności manualnych rąk i palców, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 • Rozwój wyobraźni i poczucia sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz umiejętności funkcjonowania i pracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.

                 4. Pracownia Multimedialna

 • Nauka pracy z komputerem i obsługi programów informatycznych.
 • Nauka pracy w sieci i korzystania z Internetu. Tworzenie i redagowanie stron www.
 • Poznanie sprzętu informatycznego.
 • Wykonywanie komputerowych prezentacji oraz prac artystycznych i użytkowych.
 • Nauka posługiwania się cyfrowym sprzętem RTV, kamerą wideo i aparatem fotograficznym. Tworzenie etiud filmowych i zdjęć autorskich oraz komputerowa ich edycja.
 • Przygotowanie uczestników do podjęcia telepracy.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Nauka korzystania
  z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.

Wartość terapeutyczna:

 • Rozwój intelektualny.
 • Poznanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i praktyczne ich wykorzystanie.
 • Rozwój umiejętności samokształcenia, inicjatywy i wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej, poczucie sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystania własnej pracy do celów użytkowych i zawodowych.
 • Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z pracą zawodową w systemie telepraca.
 • Nabycie kompetencji w aktywnym poszukiwaniu pracy.

               5. Pracownia Techniczna

      •    Nauczenie obsługi sprzętu: wyrzynarki, wiertarki, wkrętarki.

      •    Nauczenie posługiwania się narzędziami: piłą ręczną, śrubokrętem, kluczami,      

            dłutem, heblem, ściskiem stolarskim.

      •    Poznanie i przyswojenie nazw i oznaczeń z zakresu stolarstwa, ciesielstwa,

            mechaniki i budownictwa.

      •    Nauczenie wykonywania różnych przedmiotów, ozdób drewnianych i metalowych.

      •    Nauka rozróżniania materiałów do pracy.

      •    Poznanie   literatury   fachowej   z   dziedziny   stolarstwa, materiałoznawstwa,  

            nabywanie  umiejętności korzystania z niej i wyrabiania nawyku gromadzenia 

            wzorów i informacji.

      •    Wykonywanie drobnych napraw i uzupełnienia ubytków w sprzętach domowych

      •    Nauczanie obsługi sprzętu elektrycznego i dokonywanie podstawowych napraw 

           eksploatacyjnych 

      •    Przestrzeganie przepisów BHP

  Wartość terapeutyczna:

      •    Usprawnienie  czynności  manualnych  rąk   i  palców  i  doskonalenie   koordynacji 

           wzrokowo -ruchowej.

      •    Kształcenie    i    doskonalenie    podstawowych    procesów    psychicznych    (uwaga, 

            koncentracja, pamięć, wyobraźnia, spostrzegawczość).

      •    Doskonalenie umiejętności tworzenia i kojarzenia.

      •    Podniesienie zaradności w samoobsłudze i w pracy.

      •   Prawidłowe współdziałanie i funkcjonowanie w grupie.

      •    Mobilizowanie do pracy i podniesienie wiary we własne możliwości.

                     6. Pracownia Ogrodniczo- Bukieciarska

    •    Nauczenie rozróżniania, siania, sadzenia, podlewania i pielęgnowania warzyw, ziół, 

          kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych i owocowych.

    •    Dobór narzędzi oraz sposobu uprawy ziemi pod zasiew warzyw i kwiatów. .

    •    Nauczenie  obsługi   sprzętu  i  narzędzi  gospodarczych:  kosiarka,   sekator, 

         nożyce,   szpadel,   motyka,   gracki,   grabie   oraz   narzędzi   służących   do 

         wykonywania prac i wyrobów artystycznych i użytkowych.

    •    Nauczenie przygotowania kompostu i ziemi do zimowego odpoczynku.

    •    Poznanie nazewnictwa i oznaczeń z zakresu ogrodnictwa.

    •    Zbieranie i przechowywanie warzyw, kwiatów, roślin, ziół, owoców lasu na potrzeby 

          własne i innych pracowni.

    •    Nauczenie wykonywania bukietów, stroików okolicznościowych, kompozycji 

          kwiatowych oraz prac z wykorzystaniem roślin, nasion, materiałów papierniczych, 

          plastycznych, drewnianych oraz skór.

    •    Poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, ogrodniczych i 

          bukieciarskich poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, oglądanie 

          filmów przyrodniczych i proekologicznych oraz korzystanie z fachowej literatury.

    •    Podejmowanie działań proekologicznych.

Wartość terapeutyczna:

    •    Wyrabianie zaradności życiowej i wiary we własne możliwości.

    •    Podniesienie sprawności fizycznej i usprawnienie czynności manualnych rąk i palców, 

          doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej.

    •    Uświadomienie cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, 

          rozwijanie znajomości stosunków przestrzenno- czasowych.

    •    Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i estetyki poprzez wykorzystywanie własnej pracy 

          do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.

    •    Rozwijanie wrażliwości, poczucia odpowiedzialności i troski o środowisko 

          przyrodnicze,

    •    Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz umiejętności współpracy w grupie,          

          wyrabianie właściwych cech pracownika.

Kadra : terapeuci-instruktorzy terapii zajęciowej – 6 etatów

                  7. Zajęcia uzupełniające

            Zajęcia rehabilitacyjne z dziedziny:

            1. Rehabilitacji ruchowej (Kinezyterapii) – rehabilitant zatrudniony na ¼ etatu

            2. Wsparcia psychologicznego i psychoterapii psycholog zatrudniony na ¼ etatu

            3. Inne w miarę potrzeb.

            8. Zajęcia dodatkowe

 • Wycieczki, zielone szkoły, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe.
 • Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki.
 • Organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych.
 • Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncert, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, itp.
 • Organizowanie i udział w festiwalach i konkursach twórczości artystycznej osób  niepełnosprawnych oraz olimpiadach i zawodach sportowych.
 • Organizowanie wystaw artystycznych, kiermaszy i aukcji prac wykonanych w WTZ.
 • Wieczorki taneczne i bale.
 • Turnusy rehabilitacyjne.
 • Prowadzenie kół zainteresowań i innych działań uwzględniających zainteresowania
  i potrzeby uczestników.
 • Inne w miarę potrzeb.

              9. Opieka medyczna

 • Uczestnicy objęci opieką lekarza rodzinnego
 • Pomoc rodzicom i opiekunom w załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem
  i niepełnosprawnością uczestników.
 • Czuwanie nad wykonaniem badań okresowych.
 • Konsultacje ze specjalistami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika.

                   10. Formy prowadzonej terapii

 • Indywidualna.
 • Grupowa.
 • Zbiorowa.

          11. Rodzaje i metody terapii zajęciowej

 • Dziewiarstwo
  • Hafciarstwo
  • Tkactwo
  • Krawiectwo
  • Metaloplastyka
  • Stolarstwo
  • Ogrodnictwo
  • Ludoterapia
  • Terapia ruchem
  • Trening umiejętności społecznych
  • Rekreacja
  • Rysunek
  • Grafika
  • Malarstwo
  • Rzeźba
  • Sztuki użytkowe
  • Zdobnictwo i dekoratorstwo
  • Muzykoterapia
  • Biblioterapia
  • Filmoterapia
  • Teatroterapia
  • Choreoterapia
  • Poezjoterapia.
  • Estetoterapia.
  • Biblioterapia.
  • Wsparcie psychologiczne, psychoterapia, socjoterapia..
  • Psychoedukacja.
  • Aromatoterapia.
  • Kinezjoterapia edukacyjna.
  • Ziołoterapia
  • Kinezyterapia.
  • Terapia manualna.
  • Zajęcia rewalidacyjne.
  • Terapia pedagogiczna przy komputerze.
  • Terapia przez kontakt z przyrodą, sylvoterapia, talasoterapia.
  • Nauka języka angielskiego.
  • Przygotowanie do pracy.
  • Warsztaty zawodowe.
  • Zajęcia rekreacyjne.
  • Konkursy.
  • Spotkania religijne.

      12. Metody pracy

 • Słowne.
 • Praktyczne.
 • Oglądowe.
 • Waloryzacyjne.
 • Objaśniająco- podglądowe.
 • Programowane.
 • Weryfikujące.
 • Ośrodków pracy.
 • Trening umiejętności zachowań społecznych.
 • Inne w miarę potrzeb.

   13. Współpraca ze środowiskiem

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z:

 • rodzinami uczestników lub ich opiekunami prawnymi,
 • placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu,
 • władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi,
 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Kościołem Katolickim i Prawosławnym i ich organizacjami,
 • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój WTZ.

14. Formy współpracy z rodzicami lub opiekunami

 • Wywiady środowiskowe i wizyty w domu rodzinnym uczestników.
 • Indywidualne konsultacje i poradnictwo.
 • Kontakty telefoniczne, korespondencja.
 • Udział w spotkaniach z Radą Programową WTZ.
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych.
 • Wycieczki integracyjne.
 • Szkolenia.

15. Kadra WTZ

1. Kadra zarządzająca

            Kierownik – 1 etat (wyższe magisterskie)

2. Kadra merytoryczna

 • Terapeuci – instruktorzy terapii zajęciowej (Instruktorzy zawodu) – 6 etatów, (wykształcenie: policealne lub wyższe)
 • Psycholog – ¼ etatu (wykształcenie wyższe magisterskie).
 • Specjalista ds. rehabilitacji – ¼  etatu (wyższe)

Liczba zatrudnionych pracowników merytorycznych, wymiar i organizacja ich czasu pracy uwarunkowana jest prowadzonym procesem terapeutycznym.

3. Kadra pomocnicza

 • Kierowca                    – 1 ½ etatu   (uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B).
 • Sprzątaczka                – ¼ etatu  (wykształcenie podstawowe).

16. Wymiar i organizacja czasu pracy pracowników

Liczba zatrudnionych w WTZ pracowników, wymiar i organizacja ich czasu pracy uwarunkowana jest prowadzonym procesem rehabilitacji i terapii.

17. Rozwój zawodowy pracowników

 • Studia, studia podyplomowe i doktoranckie.
 • Szkolenia i kursy.
 • Konferencje i seminaria.
 • Samokształcenie, w tym z wykorzystaniem Internetu.
 • Wymiana doświadczeń i korzystanie z dobrych praktyk.

18. Postanowienia końcowe

 • Na podstawie niniejszego Planu Działalności zostaną opracowane programy poszczególnych pracowni Warsztatu i harmonogramy ich realizacji w danym roku kalendarzowym.
 • Plan Działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik nr 1

        do Planu Działalności WTZ

na …… rok

PLAN POSIEDZEŃ RADY PROGRAMOWEJ
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

w 2010 roku

Lp. Termin Tematyka posiedzenia Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów Zaproszeni goście Osoba odpowiedzialna za sporządzenie protokółu Uwagi
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Załącznik nr 2

        do Planu Działalności WTZ

na …… rok

KALENDARZ IMPREZ INTEGRACYJNYCH I KONKURSÓW
organizowanych przez WTZ w
………….

w …….… roku

Miesiąc Lp. Nazwa imprezy Charakter imprezy Przewidywana liczba uczestników Osoba odpowiedzialna za realizację z ramienia WTZ Partnerzy Uwagi
Styczeń              
Luty              
Marzec              
Kwiecień              
             

Załącznik nr 3 do Planu Działalności WTZ na …… rok

ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY WTZ w Nowej Woli w …….… roku

Forma doskonalenia zawodowego Nazwa dziedziny Termin Imię i nazwisko pracownika Uzyskany tytuł/certyfikat/ kwalifikacje Źródło finansowania Uwagi
Studia, studia podyplomowe i doktoranckie            
Szkolenia i kursy            
Konferencje i seminaria            
Samokształcenie, w tym z wykorzystaniem Internetu            
Wymiana doświadczeń i korzystanie z dobrych praktyk            

Załącznik nr 4

        do Planu Działalności WTZ

na …… rok

ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI WTZ w …………… O NOWĄ PRACOWNIĘ

Nazwa pracowni: np. Pracownia Reklamowo-Poligraficzna.

Liczba uczestników: 5 osób.

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy:

 •  …………….
 • ……………..

Wartość terapeutyczna

 • ……………..