Obowiązek informacyjny kontakt

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WTZ Nowa Wola informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Nowa Wola (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo, lub drogą mailową: wtz.nowawola@o2.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. a).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.